صدور و دریافت گواهینامه ماساژ

/
صدور و دریافت گواهینامه ماساژ از سازمان فنی حرفه ای   مراحل دری…

شرکت در آزمون تئوری ماساژ

/
فرآیند شرکت در آزمون تئوری ماساژ زیر نظر سازمان فنی حرفه ای شامل 3…